Artykuły on-line

Zagadnienie „nawsia” w osadnictwie wiejskim, „Lud” t. 41, 1954, cz. 1, s. 439-498.

Znamiona bartne Puszczy Wyszkowskiej, „Lud” t. 41, 1954, cz. 1, s. 530-537.

Zderzenie kultur na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle materiałów ze wsi koszalińskich (razem ze Zbigniewe Jasiewiczem),„Polska Sztuka Ludowa” R. 16: 1962, nr 4, s. 197-220.

Etnografia a współczesność. Nieco refleksji metodologicznych w związku z badaniami na Ziemiach Zachodnich, „Etnografia Polska” t. 9, 1965, s. 41-61.

Przegląd i perspektywy badań etnograficznych na Pomorzu Zachodnim, „Lud” t. 49, 1963, [druk] 1965, cz. 1, s. 417-450.

Region i regionalne monografie etnograficzne. Problemy i metody badań, „Lud”t. 51, 1967 [druk] 1968, cz. 2, s. 599-613.

Dwa modele etnograficznej monografii  wsi, „Lud” t. 53, 1969, s. 147-163.

Etnografia w ćwierćwieczu Polski Ludowej. Organizacja–tendencje–kierunki badań, „Lud” t. 53, 1969, s. 31-59.

Dorobek folklorystyczny regionalisty Jerzego Wojciecha Szulczewskiego (1879-1969), „Lud” t. 54, 1970, s. 168-176.

W 75-lecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, „Lud” t. 54, 1970, s. 5-8.

Etnografia polska a Ziemie Zachodnie, „Lud” t. 55, 1971, s. 15-28.

Współczesny folklor widowiskowy. Zarys postaci zjawiska, „Lud” t. 56, 1972, s. 83-102.

Oświecenie i romantyzm a słowiańska etnografia i folklorystyka, Lud” t. 57, 1973, s. 5-32.

Problemy etnografii proponowane do omówienia w zbiorczym referacie Podsekcji Historii. Archeologii i Historii Kultury Materialnej na II Kongres Nauki Polskiej, „Etnografia Polska” t. 18, 1974, z. 2, s. 19-22.

Etnografia polska. Osiągnięcia–organizacja–perspektywy, „Lud” t. 59, 1975, s. 5-21.

Wartości kultury ludowej w społeczeństwie socjalistycznym, [przedruk z: „Nowe Drogi” 1976, nr 10(329)], „Lud” t. 61, 1977, s. 3-15.

Etnografia polska w 25-leciu Polskiej Akademii Nauk, „Lud” t. 62, 1978, s. 3-11.

Otwarcie obrad [Konferencji Międzynarodowej KomisjidoBadań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach, 1959-1979], „Etnografia Polska” t. 25, 1981, z. 2, s. 31-33.

Polska etnografia (etnologia) po II wojnie (razem z Bronisławą Kopczyńską-Jaworską), Lud” t. 66, 1982, s. 3-18.

W 90-lecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, The Ninetieth Anniversary of the Polish Ethnological Society (PES), „Lud” t. 69, 1985, s. 3-5, 10-17.